Neprihlásený zákazník: [ prihlásiť ]    

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Internetový obchod alveus.sk sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka v platnom znení.
 • Prevádzkovateľom internetového obchodu aveus.sk je firma Dextrade Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina, IČO: 30224802, IČDPH: SK2020445273, zapísaná v obch. registri OS Žilina, č.vl. 191/L (ďalej len „predávajúci“)
 • Nákup v internetovom obchode alveus.sk môžu realizovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“).
 • Zaslaním objednávky prostredníctvom tohto internetového obchodu, potvrdzuje zároveň kupujúci súhlas s jednotlivými ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 • Produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu alveus.sk (ďalej len „tovar“) určené pre výrobu kuchýň sú dodávané v súlade s uvedenými technickými parametrami a zodpovedajú platným technickým normám. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

  2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Vyplnenie a odoslanie objednávky cez internetový obchod sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky je potvrdené kupujúcemu notifikačným e-mailom o zaevidovaní jeho objednávky do 60 min. po odoslaní objednávky.
 • Podmienkou potvrdenia objednávky je povinné vyplnenie údajov pri objednávaní tovaru, resp. registrácii:
 • Meno a priezvisko kupujúceho / Názov firmy (fyzické osoby/právnické osoby)
 • Poštová adresa pre doručenie tovaru
 • Telefonický kontakt
 • E-mailová adresa
 • IČO, príp. IČDPH (právnické osoby)
 • Objednávky nad 200.-€, príp. objednávky položiek, ktoré nie sú skladom, môžu byť pred potvrdením telefonicky overované, aby nedošlo k zneužívaniu internetového obchodu tretími osobami.
 • Predávajúci zašle kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky obsahuje:
  • fakturačné údaje kupujúceho (včítane adresy dodania)
  • špecifikáciou tovaru
  • množstvo objednaného tovaru
  • jednotkovú cenu tovarov, celkovú hodnotu objednávky, včítane ostatných služieb, ak budú fakturované (dopravné, poštovné, balné, dobierečné a pod.)
  • termín dodania
 • Predávajúci môže v prípade objednávky položky dodávanej na základe osobitnej objednávky kupujúceho (ďalej len „tovar na objednávku“), vyžadovať od kupujúceho úhradu zálohy v dohodnutej výške, podľa druhu tovaru. Uhradením zálohy kupujúci zároveň dáva neodvolateľný súhlas s tým, že tovar na ktorý bol poskytnutá záloha, nespadá medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v aktuálnom znení a zároveň súhlasí s tým, že uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu, vo výške poskytnutej zálohy v prípade neprevzatia tovaru do 14 dní po dohodnutom termíne dodania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 • Objednávku možno stornovať bez poplatku v nasledujúci pracovný deň po obdržaní „Potvrdenia objednávky“ a to písomnou formou (e-mail, fax). V prípade, že predávajúci neobdrží storno objednávky, vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim záväzná kúpna zmluva.

  3. CENY, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci odobrať tovar uvedený v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne.
 • Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane služieb, uvedených v kúpnej zmluve.
 • Platbu za tovar môže kupujúci uskutočniť týmto spôsobom:
  • Pred dodaním tovaru: bankovým prevodom – úhradou zálohovej faktúry na účet spoločnosti Dextrade Žilina, s.r.o.
  • Pri dodaní tovaru kuriérom, resp. pri vlastnom odbere:
   • dobierkou (podľa prepravnej spoločnosti)
   • v hotovosti, v niektorej z organizačných jednotiek spoločnosti Dextrade Žilina, s.r.o.
  Ceny označené ako „VÝPREDAJ“, alebo „AKCIA“ platia len do vypredania zásob, príp. do termínu platnosti akcie.
 • Dodacia lehota pre skladové položky je do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty tovarov na objednávku (na externom sklade, príp. zákazkové objednávky) sú uvedené v potvrdení objednávky. Vznikom kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s dodacím termínom uvedeným v potvrdení objednávky.
 • V prípade, že sa zmenia podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve pred dodaním tovaru, navrhne predávajúci kupujúcemu zmenu. Pokiaľ kupujúci nebude navrhovanú zmenu akceptovať, má právo na odstúpenie od zmluvy a prípadné vrátenie zálohy.
 • Pri objednávkach nad 250.-€ s DPH je doprava na miesto určenia v rámci SR zdarma. Pri objednávkach do 250,-€ s DPH účtujeme dopravné v rámci SK 5,5€
 • Kupujúci zároveň týmto dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF, zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona o DPH c.222/2004 Z.z. v platnom znení. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so zasielaním našich faktúr v elektronickej podobe, v zmysle §31-36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení.

  4. REKLAMÁCIE

 • Reklamácie tovaru upravuje Reklamačný poriadok spoločnosti Dextrade Žilina. Reklamačný poriadok si môžete stiahnuť TU.

  5. VRÁTENIE TOVARU

 • Kupujúci – fyzická osoba má v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, právo na odstúpenie od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • Rozhodnutie o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu písomne (mailom, faxom, poštou) s uvedením čísla objednávky, príp. faktúry, dátumu nákupu a čísla účtu, či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.
 • Zakúpený tovar zašle kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu nepoškodený, vrátane dokumentácie a dodaného príslušenstva.
 • Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar do 15 dní odo dňa prijatia tovaru. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý.
 • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru, v internetovom obchode označeného ako tovar „na objednávku“ (dodávaného na základe osobitnej objednávky kupujúceho) nespadá tento medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. a nie je možné ho vrátiť v zmysle predchádzajúceho bodu.

  6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Predávajúci sa zaväzuje, že osobné identifikačné údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní tovaru, budú slúžiť výlučne pre jeho internú potrebu, v súvislosti so spracovaním objednávok a vystavením daňových dokladov a zasielateľských príkazov.
 • Predávajúci neposkytne tieto údaje tretím osobám ani iným subjektom.
 • Odoslaním objednávky udeľuje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomne. V takomto prípade zanikne súhlas so spracovaním najneskôr 1 mesiac po doručení odvolania súhlasu predávajúcemu.

  7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii o novinkách a zmenách týkajúcich sa obchodných aktivít predávajúceho v elektronickej forme na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.
 • Za oznam o prípadnej zmene obchodných podmienok a reklamačného poriadku sa považuje uverejnenie znenia týchto podmienok na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu.            


  Prevádzkovateľ serveru: DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 - Žilina Telefon: 041/7055 101 Fax: 041/7643 722, www.alveus.sk, alveus@dextrade.sk

  Prevádzkované systémom PremiumSHOP